سایت مرکز تحقیقات ارولوژی و نفرولوژی
اولویت های پژووهشی

الویتهای پژوهشی مرکز تحقیقات ارولوژی و نفرولوژی:

 

 

1- سنگهای مجاری ادراری

2- کانسرهای سیستم ادراری- تناسلی (کلیه ، مثانه ، پروستات ،بیضه)

3-پیوند کلیه

4-ناباروری مردان

5-عفونتهای ادراری

6-بی اختیاری ادراری

7-ناتوانی جنسی

عنوان