سایت مرکز تحقیقات ارولوژی و نفرولوژی
تماس با ما

ایمیل مرکز:

unrc@umsha.ac.ir

آدرس سایت مرکز:

http://unrc.umsha.ac.ir

 

http://477.rc.research.ac.ir

آدرس پستی:

همدان: میدان قائم –بلوار ارم-بیمارستان شهید بهشتی-مرکز تحقیقات ارولوژی و نفرولوژی

کد پستی:

6517953371

تلفن:

6-8380703-0811

عنوان