سایت مرکز تحقیقات ارولوژی و نفرولوژی
اعضا و ارکان

اعضای مرکز تحقیقات ارولوژی و نفرولوژی

اعضای موسس

1.جناب آقای دکتر سید حبیب اله موسوی بهار ریاست مرکز و عضو هیئت علمی تمام وقت

2.جناب آقای دکتر حیدر طویلانی عضو هیئت علمی نیمه وقت

3.سرکارخانم نسرین شیخ عضو هیئت علمی نیمه وقت

4.جناب آقای دکتر محمد علی امیرزرگرعضو هیئت علمی تمام وقت

5..جناب آقای دکتر محمود غلیاف عضو هیئت علمی تمام وقت

اعضای وابسته:

1.جناب آقای دکتر شهریار امیر حسنی عضو هیئت علمی نیمه وقت

2.جناب آقای دکتر حسین عماد ممتاز عضو هیئت علمی نیمه وقت

3.سرکار خانم دکتر خدیجه اسلامی عضو هیئت علمی نیمه وقت

4.سرکار خانم دکتر فرحناز دادرس عضو هیئت علمی نیمه وقت

5.جناب آقای دکتر فرهاد خوشجو عضو هیئت علمی نیمه وقت

6.جناب آقای دکتر حمید شایانی نسب عضو هیئت علمی نیمه وقت

7.جناب آقای دکتر محمد ذوالحواریه عضو هیئت علمی نیمه وقت

8.جناب آقای دکتر ساسان محرابی عضو هیئت علمی نیمه وقت

9.سرکار خانم آرزو کرمپوریان عضو هیئت علمی نیمه وقت

10.جناب آقای بهزاد ایمنی عضو هیئت علمی نیمه وقت

11. جناب آقای دکتر بابک برزوئی  محقق غیر هیئت علمی

کارشناس مرکز:

1. سرکار خانم مه­زاد روستایی کارشناس  ارشد پژوهشی مرکز

 

عنوان